LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA


Drahé sestry a drazí bratři v Kristu - drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie
pro poslední neděli po svaté Trojici jsme pro Vás připravili tři videa se zvěstováním Slova Božího
za ústředí Církve je to biblické, zamyšlení na neděli věčnosti od biskupského tajemníka Ladislava Devečky, v českém jazyce,
za FS v Hrádku je to polskojazyčná pobožnost na neděli věčnosti a kázáním pastora Jakuba Retmaniaka v českém jazyce
trzecie jest natomiast polskie kazanie na 23. Niedzielę po Trójcy od ks. pastora Rafała Bukowieckiego za zbór w Cz. Cieszynie
přejeme Vám hodně Božího požehnání na celý nový týden!
życzymy dużo Bożego błogosławieństwa na cały nowy tydzień

   
 
REFORMAČNÍ POZDRAV BISKUPA - POZDROWIENIE REFORMACYJNE BISKUPA

DŮLEŽITÉ HLÁŠENÍ ERC V ČR

Od 14. 10. 2020 platí tato omezení (usnesení č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí
- tento zákaz se nevstahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob
- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)
- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství
- setkání presbyterstev, pastorálních konferencí apod. jsou pod stejným omezením jako vše ostatní (tj. do 6 osob), výjimka by byla pouze tehdy, pokud by šlo o zaměstnance téhož zaměstnavatele (např. církve, ale ne už různých církví nebo různých církevních obcí, pokud si duchovní zaměstnávají sami) u kterých by bylo možné dovozovat, že účastí vykonávají své zaměstnání - pak není počet omezen, ale je třeba zachovat 2m rozestupy

Hlášení farního sboru LECAV v Bystřici - Komunikat parafii LEKAW w Bystrzycy

V souvislosti se současnou situaci měníme až do odvolání úřední hodiny Církevní rady a Farního sboru v Bystřici, a to následovně:
Po, Út, Čt, Pá: 09:00 - 11:00 hod.
Středa - jen odpoledne: 15:00 - 17:00 hod.
Tel. farního sboru v době úředních hodin: 558 995 302

BOHOSLUŽBA na VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU V BYSTŘICI
 
Hlášení biskupa církve Věslava Szpaka - Komunikat biskupa Kościoła ks. Wiesława Szpaka

Vážení sborovníci, milí bratři, milé sestry,
informujeme Vás, že z Nařízení vlády od dnešního dne 11. května 2020 jsou povoleny bohoslužby s maximální účastí 100 osob při zachování předepsaných hygienických nařízení (roušky na tváři, dvoumetrové rozestupy, dezinfekce rukou u vchodu). Totéž se týká i eventuálních svatebních obřadů, kde výjimku tvoří snoubenci, kteří nemusejí mít na tváři roušku. Plné znění Usnesení vlády ČR k dispozici zde. V případě nejasností se obracejte na ústředí církve.
S bratrským pozdravem za Církevní radu
Věslav Szpak, biskup církve

EwangelikDůležité hlášení Ekumenické rady církví
Milé sestry, milí bratří,
modlitba, kterou nás Kristus sám naučil, odjakživa propojuje křesťany napříč fyzickým i časovým hranicím. Křesťané a křesťanky ve všech zemích na světě a ve všech dobách se těmito slovy obraceli a obracejí k Bohu a zvěstují tak příchod Božího království. V naší době, kdy je svět tak dramaticky postižený pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě a společně se k Hospodinu obrátili slovy modlitby Otčenáš ve středu 25. března v pravé poledne. K této výzvě se připojila i Konference evropských církví a další ekumenická grémia. Ekumenická rada církví v ČR proto vyzývá všechny své členské církve, aby se v tento den ke společné Modlitbě Páně připojily a vyjádřili tak jednotu a společenství, které jsou v dnešním čase tolik zapotřebí.
Daniel Ženatý předseda Ekumenické rady církví
Petr Jan Vinš generální sekretář Ekumenické rady církví

DŮLEŽITÁ HLÁŠENÍ CÍRKEVNÍ RADY LECAV
V Bystřici, 17. 3. 2020 Upozorňujeme všechny duchovní a sbory, že dochází opětovně ke změně v nařízeních vlády ohledně fungování ve stavu nouze. Jak jsme byli informování ze strany Ekumenické rady církví, z našeho pohledu se jedná hlavně o bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, který se týká dovolení shromáždění do 30 osob. Toto nařízení je tedy zrušeno. A nelze vycházet z předpokladu, že shromáždění do 30 osob jsou povolená. Povoleno je pouze nezbytné minimum pro výkon služeb, které mají výjimku (individuální duchovní péče). Pro vše ostatní platí zákaz pohybu. Dle dosud znějících předpisů pohřby jsou prozatím z tohoto zákazu vyňaty. Dočasně (od středy 18. 3. 2020) upravujeme úřední hodiny Farního sboru v Bystřici a Církevní rady pro veřejnost. Prosíme, vyřizujte své záležitosti přednostně telefonicky. Návštěvu farního sboru doporučujeme až po předchozí telefonické domluvě. Telefon farního sboru: 558 995 302 Pondělí: 9:00 – 11:00 Úterý: zavřeno Středa: 9:00 – 11:00 Čtvrtek: zavřeno Pátek: 9:00 – 11:00 V Bystřici, 13. 3. 2020 Milé sestry, drazí bratři v Kristu, v souvislosti s vyhlášením stavu nouze na území České republiky ze dne 12. 3. 2020 a přijatými vládou ČR konkrétními opatřeními oznamujeme, že až do odvolání jsou zrušená v naší Luterské evangelické církví a. v. v ČR veškerá bohoslužebná shromáždění (jak nedělní, tak i páteční) překračující účast 30 osob. Ruší se zároveň i veškerá výuka konfirmandů a bohoslužby pro děti. Při zařizování křtů, sňatků, pohřbů a udělení Zpovědi a Večeře Páně doma, kontaktujte Vaše faráře. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh… (Iz 43, 1-3a) S bratrským pozdravem, přáním pevného zdraví a pokoje za Církevní radu LECAV Věslav Szpak, biskup  
* * *
  Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice (LECAV) je luterskou církví v ČR působící na Těšínsku v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě Praze. Vznikla roku 1995 odštěpením od Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV). LECAV se hlásí k dějinnému odkazu luterství na Těšínském Slezsku, kde evangelická církev existuje v různých organizačních formách nepřetržitě od první poloviny 16. století až dodnes. Základem zvěsti LECAV je v Ježíši Kristu zjevené Boží Slovo, jak o něm svědčí biblické knihy /inspiracia verbalna/ Starého i Nového zákona vykládané v souladu s Knihou svorností: Augsburské vyznání, Obrana Augsburského vyznání, kterou napsal Filip Melanchton, Melanchtonův traktát O moci a primátu papežově, Lutherovy Šmalkaldské články, Lutherův Malý katechismus, Lutherův Velký katechismus a Formule svornosti. LECAV má i svou Ústavu. LECAV podporuje ekumenické vztahy na místní i republikové úrovni. Základní vyznání LECAV jsou Apoštolské, Nicejsko-Cařihradské a Athanasiovo vyznání víry.

* * *

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (cz. Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice, LECAV) – Kościół luterański działający przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, powstały w wyniku rozłamu w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania (SCEAV). Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania liczy obecnie 5.412 wiernych należących do pięciu parafii oraz 10 duchownych. Obecnym biskupem jest ks. Wiesław Szpak. Kościół prowadzi szkoły niedzielne, nauki dla konfirmantów, godziny biblijne, spotkania dla młodzieży i kobiet oraz próby chóru.